Thuế, tài chính & ngân hàng

500.000 

Danh mục:

Mô tả

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc soạn thảo và rà soát các loại hợp đồng liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, tài chính (Hợp đồng vay vốn, hợp đồng chuyển nhượng vốn, hợp đồng cho thuê tài chính ….).

– Tư vấn pháp lý liên quan đến lĩnh vực thuế: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị giá tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Hỗ trợ khách hàng xin ưu đãi thuế, miền thuế, giảm thuế và hoàn thuế.

– Tư vấn và đại diện cho khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các hoạt động kinh doanh