Tư vấn luật doanh nghiệp

500.000 

Danh mục:

Mô tả

1. Tư vấn và hỗ trợ thành lập doanh nghiệp

 

– Tư vấn loại hình doanh nghiệp

– Phương thức góp vốn

– Tên doanh nghiệp

– Ngành nghề kinh doanh

– Các điều kiện được hưởng ưu đãi cho hoạt động của doanh nghiệp

– Tư vấn và soạn thảo điều lệ, hợp đồng liên doanh, quy chế nội bộ trong doanh nghiệp;

– Hỗ ttrợ đăng ký hoạt động, xin cấp các loại giấy phép con, làm dấu, xin cấp mã số thuế cho doanh nghiệp.

2. Tư vấn thay đổi doanh nghiệp

– Tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp

– Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

– Tư vấn thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp

– Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

– Tư vấn thay đổi người đại diện của doanh nghiệp

3. Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh

– Tư vấn pháp luật về tạm ngừng hoạt động kinh doanh

– Hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh

4. Tái cơ cấu doanh nghiệp

– Chia doanh nghiệp

– Tách doanh nghiệp

– Hợp nhất doanh nghiệp

– Sáp nhập doanh nghiệp

– Chuyển đổi doanh nghiệp

5. Cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp dưới hình thức giải thể hoặc phá sản.

6. Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại diện cho doanh nghiệp đàm phán, ký kết các hợp đồng với đối tác;

7. Đại diện và bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.