Tư vấn về chính sách tiền lương, tiền thưởng

500.000 

Mô tả

–  Tư vấn về nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động áp dụng phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp.
–  Tư vấn về các hình thức trả lương. Cách tính tiền lương làm thêm giờ. Cách tính tiền lương trong trường hợp người sử dụng lao động có lỗi hoặc người lao động có lỗi.
–  Tư vấn các chế độ phụ cấp, tiền thưởng, nâng bậc lương đối với người lao động.