Tư vấn về giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

500.000 

Mô tả

–  Tư vấn về cách giải quyết  tranh  chấp lao động  xảy ra  giữa người lao động và người  sử dụng  lao động.
–  Tư vấn về qui trình giải quyết các tranh chấp lao động theo đúng qui định của pháp luật.