Tư vấn các vấn đề dân sự khác

500.000 

Danh mục:

Mô tả

–  Quyền nhân thân: Bảo vệ quyền nhân thân; quyền đối với họ, tên; Quyền thay đổi họ tên; Quyền của cá nhân đối với hình ảnh; quyền bí mật đời tư; Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở…
–  Giao  dịch dân sự : Điều kiện  có  hiệu  lực  của  giao  dịch  dân  sự,  Hình  thức  giao  dịch  dân sự ,  giao dịch dân sự vô hiệu, thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu, hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu.
–  Đại  diện  theo  pháp  luật, người đại  diện  theo  pháp  luật, đại  diện  theo ủy  quyền, người đại diện theo ủy quyền.
–  Tài sản và quyền sở hữu. Những qui định khác về quyền sở hữu.
–  Biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự : Cầm cố tài sản; Thế chấp tài sản; Đặt cọc; Ký cược; Ký quỹ, Bảo Lãnh; Tín chấp.